Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldig pr. 6. marts, 2014.

Dette dokument erstatter alle tidligere versioner. (Opdateret 25. februar, 2019)

1. e-l-m Kragelund A/S Salgs- og leveringsbetingelser

1.1 Medmindre andet er aftalt finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt NL92 (i tilfælde af, at Kunden er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Finland) anvendelse for alle aftaler (”Kontrakter”/”Kontrakten”) mellem e-l-m Kragelund A/S (e-l-m) og e-l-m’s kunder (”Kunden”) ved Kundens køb af produkter (”Produkter”/”Produktet”) fra e-l-m og e-l-m’s levering heraf. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og NL92 (i tilfælde af, at Kunden er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Finland) finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendelse.

I tilfælde af, at kunden ikke er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Finland finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt Orgalime S 2012 anvendelse for alle aftaler mellem e-l-m og Kunden vedrørende Kundens køb af Produkter fra e-l-m og e-l-m’s levering heraf. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og Orgalime S 2012 finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendelse.

1.2 Fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt sådanne er skriftligt bekræftet af e-l-m.

2. Tilbud, priser og betaling

2.1 Afgivne skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra e-l-m’s afsendelse heraf, idet de anførte leveringstider dog alene er vejledende og kan ændres efter e-l-m’s frie skøn.

2.2 Produkter leveres i henhold til e-l-m’s til enhver tid gældende priser og timesatser. Alle priser og timesatser er angivet eksklusive moms og offentlige afgifter, såvel eksisterende som eventuelt kommende.

2.3 Medmindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling netto 30 dage efter fakturadato.

2.4 Hvis betalingen sker efter forfaldsdag, er Kunden pligtig at svare morarente samt yderligere rykkergebyrer og inkassogebyrer i henhold til gældende lovgivning.

2.5 Såfremt Kunden ikke rettidigt har betalt et forfaldent beløb senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra e-l-m, er e-l-m berettiget til at ophæve den pågældende Kontrakt uden varsel og foruden morarente at kræve erstatning for det tab, e-l-m har lidt som følge heraf. Morarente beregnes som den officielt fastsatte diskonto i Danmark med tillæg af 9 procentpoint.

2.6 Kunden er uberettiget til at foretage modregning i e-l-m’s krav på betaling for Produktet, medmindre sådant modkrav skriftligt er anerkendt af e-l-m.

2.7 Kunden er alene berettiget til at annullere Kontrakter med e-l-m’s forudgående, skriftlige samtykke. I tilfælde af annullering er e-l-m berettiget til fuld betaling af købesummen for Produktet med fradrag af e-l-m’s faktisk opnåede besparelser.

Billede af to STILL RX20-20 i en gårdsplads, der benytter e-l-m aggregater
Billede af to STILL RX20-20 i en gårdsplads fra en side vinkel, der benytter e-l-m aggregater
3. Levering

3.1 Produkter leveres, medmindre andet aftales med Kunden, uden emballering, ex works (Incoterms 2010), Kragelund, Danmark.

3.2 Reservedele leveret i forbindelse med afhjælpning af mangler eller som led i vedligeholdelse af Produktet sendes emballerede og med almindelig post, fragtmand eller lignende efter e-l-m’s frie skøn. 

4. Ejendomsforbehold

4.1 Produkter forbliver e-l-m’s ejendom, indtil betalinger er erlagt fuldt ud. 

5. Produktinformationer

5.1 Alle oplysninger og data i e-l-m’s informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, at de er skriftligt bekræftet af e-l-m. e-l-m forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre og forbedre sine Produkter uden forpligtelse til at udføre sådanne forbedringer på allerede leverede Produkter. 

6. Immaterielle rettigheder

6.1 Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelser, prototyper eller oplysninger om Produkter, der leveres sammen med Produktet, tilhører e-l-m og må ikke kopieres, distribueres eller offentliggøres uden skriftlig aftale herom.

6.2 e-l-m er ikke, uden særlig skriftlig aftale herom, forpligtet til at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af Produkter eller reservedele.

6.3 e-l-m bevarer samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsrettigheder, knowhow, mønstre, brugsmodeller og rettigheder, der kan danne grundlag for patenter, til Produkter og tilhørende tegningsmateriale, beskrivelser mv., som er udviklet af e-l-m. 

7. Forsinkelse

7.1 Såfremt der ikke fra Kundens side er fremsat ønske om et tidspunkt for levering, fastsættes dette af e-l-m.

7.2 Hvis leveringstiden er angivet som en bestemt uge eller måned, anses Produktet for at være leveret rettidigt, såfremt e-l-m senest den sidste arbejdsdag i den pågældende uge eller måned har givet meddelelse til Kunden om, at Produktet er klar til levering.

8. Returnering

8.1 Produkter tages kun retur ubrugt og ubeskadiget og efter e-l-m’s forudgående, skriftlige samtykke og kun mod betaling af fragt- og ekspeditionsgebyr. 

9. Mangler

9.1 Kunden skal straks efter leveringen kontrollere, om Produkterne er i overensstemmelse med Kontrakten. Synlige mangler skal påberåbes straks og senest 2 dage efter levering af Produktet.

9.2 Kunden kan iøvrigt alene påberåbe sig skjulte mangler ved Produktet, såfremt Kunden straks og senest 8 dage efter, at Kunden har eller burde have konstateret den pågældende mangel, har givet e-l-m skriftlig meddelelse herom.

9.3 Såfremt Kunden uden forudgående aftale med e-l-m har ladet tredjemand foretage eller selv har foretaget udbedring af en mangel ved Produktet, kan Kunden ikke kræve sine udgifter hertil dækket af e-l-m, og e-l-m kan ikke holdes ansvarlig for den pågældende mangel.

9.4 e-l-m er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, der viser sig efter 12 måneder efter Produkters levering eller efter det tidligere tidspunkt, hvor Produkter har været anvendt i 1200 driftstimer.

9.5 e-l-m er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes Kundens forhold, herunder montage, vold, overbelastning, ukyndig eller ukorrekt behandling, manglende vedligeholdelse eller fejl i de oplysninger, som e-l-m har modtaget fra Kunden. 

10. Produktskade

10.1 Kunden er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod e-l-m på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet medens Produktet har været i Kundens besiddelse.

10.2 e-l-m er alene ansvarlig for skade på Kundens ejendom før overtagelsen af Produktet, hvis det kan bevises, at skaden i forbindelse med udførelsen af Produktet er forvoldt ved uagtsomhed af e-l-m eller ved uagtsomhed af nogen, som e-l-m bærer ansvaret for. 

Billede af en STILL RX20-20, der benytter e-l-m aggregater
Fire linde trucks der alle er udstyret med e-l-m aggregater
11. Ansvar

11.1 e-l-m er ikke i noget tilfælde ansvarlig for Kundens driftstab, tabt fortjeneste, andre økonomiske konsekvenstab og/eller indirekte tab i forbindelse e-l-m’s levering af Produktet eller i øvrigt i henhold til Kontrakten. 

12. Force Majeure

12.1 e-l-m er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Kontrakten, i det omfang Kontraktens opfyldelse forsinkes, påvirkes eller hindres af en begivenhed uden for e-l-m’s kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses (“force majeure”), herunder – men ikke begrænset til – krig, lock-out, strejke, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner eller lignende begivenheder. Hvis force majeure-situationen varer ud over 120 dage, er Kunden berettiget til at træde tilbage fra Kontrakten, men uden at der kan rettes erstatningskrav mod e-l-m i denne anledning. e-l-m vil straks underrette Kunden, såfremt der er indtrådt en force majeure- situation og om den forventede varighed heraf. 

13. Overdragelse, underleverandører

13.1 e-l-m er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af Produktet og er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Kontrakter til tredjepart uden Kundens samtykke.

13.2 Kunden er ikke berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til Kontrakter til tredjemand uden e-l-m’s forudgående skriftlige samtykke. Ligestillet hermed er ethvert kontrol- eller ejerskifte i Kunden, herunder som følge af fusion, spaltning eller anden selskabsretlig omstrukturering.

14. Delvis ugyldighed

14.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser erklæres ugyldige eller uigennemførlige, berøres de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne ikke heraf. 

15. Tvister og lovvalg

15.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med – eller udspringe af – Kontrakter, herunder vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gennemførelsen af Kontrakter, er underlagt dansk ret bortset fra internationale privatretlige regler om lovvalg og værneting og afgøres endeligt og bindende ved de almindelige danske domstole. Byretten i Aarhus er rette værneting. e-l-m overholder gældende EU-lovgivning og kan ikke stilles til ansvar for lovgivning som adskiller sig herfra, med mindre der foreligger kontrakt om andet, underskrevet af direktøren.

e-l-m Kragelund A/S